— (311)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی جرم شناختی قتل عمد…

— (310)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: مطالعه…

— (309)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در…

— (308)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی جرم شناختی خرید،…

— (307)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم رشتهی تحصیلی: حقوق گرایش : جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار پژوهشگر: نیکنام…

— (306)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دانشکده ادبیات و علوم انسانی پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در…

— (305)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه…

— (304)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده ادبیات و علوم انسانی پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی حضانت بعد طلاق در قانون…

— (303)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی…

— (302)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی…