دانلود مقاله رایگان

دانلود فایل: رسالة دکتری در رشته زبان و ادبیّات فارسی: دیوان غنی کشمیری -مقدّمه، تصحیح، تعلیق

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علّامه طباطبایی

دانشکده ادبیّات فارسی و زبانهای خارجی

عنوان رساله

دیوان غنی کشمیری مقدّمه، تصحیح، تعلیق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

رسالة دکتری در رشته زبان و ادبیّات فارسی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عباسعلی وفایی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

استادان مشاور:

جناب آقای دکتر محمّدحسن حسن‌زاده‌نیری و

جناب آقای دکتر علی‌اکبر عطرف

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………….

شیوة پژوهش و تصحیح……………………………………………………………………………………………………….

 

فصل اوّل: کلیّات پژوهش

اظهار مسأله و سوألات پژوهش………………………………………………………………………………………………..

فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………..

روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..

پیشینة پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..

تعریف واژگان : نسخة خطی ………………………………………………………………………………………………

غنی ……………………………………………………………………………………………………………………………..

دیوان غنی………………………………………………………………………………………………………………………

تصحیح………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل دوم: آشنایی با سبک هندی و احوال و آثار غنی کشمیری

سبك هندي ……………………………………………………………………………………………………………………

اساس تفکّر در سبك هندي…………………………………………………………………………………………………

عوامل پيدايش سبك هندي …………………………………………………………………………………………………

ساختار سبكي بيت هندي …………………………………………………………………………………………………..

پيش مصرع و مصرع برجسته ……………………………………………………………………………………………..

دو شيوه در سبك هندي …………………………………………………………………………………………………….

مختصّات سبك هندی………………………………………………………………………………………………………..

توضیح حال: زندگینامه …………………………………………………………………………………………………………

تخلّص شاعر ………………………………………………………………………………………………………………….

جایگاه علمی و ادبی………………………………………………………………………………………………………….

ویژگی های شعری غنی: زبانی، فکری، ادبی……………………………………………………………………………

مطالعه زیبایی شناسی شعر غنی……………………………………………………………………………………………

محتسب ستیزی غنی………………………………………………………………………………………………………….

اوضاع سیاسی و ادبی عصرشاعر …………………………………………………………………………………………

تاریخ سیاسی دوران حیات غنی……………………………………………………………………………………………

غنی و حکومت ……………………………………………………………………………………………………………….

ادبیّات در دورة گورکانیان هند …………………………………………………………………………………………….

غنی، صائب و کلیم ………………………………………………………………………………………………………….

غنی و عزلت…………………………………………………………………………………………………………………..

معرفی نسخه ها……………………………………………………………………………………………………………….

جدول مقایسه ای نسخ ………………………………………………………………………………………………………

شیوة تصحیح……………………………………………………………………………………………………………………

معرّفی علائم اختصاری و نشانه ها………………………………………………………………………………………..

 

فصل سوم : متن دیوان غنی کشمیری

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل چهارم : توضیح و تعلیقات ابیات

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..

چکیدة انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

چکیده

غنی، از شاعران بزرگ فارسی­زبان کشمیر می باشد. شعر او آن­چنان که از اشعارش بر می آید، سهل و ممتنع می باشد. با این همه، گاه شعر او دچار پیچیدگی­هایی می­گردد که فهم آن بر خوانندگان عادی دشوار می باشد. در باب تدوین و گردآوری دیوان شعرش، بنا به پژوهش، نخستین بار محمّد‌علی‌ماهراکبرآبادی دیوانی از وی ترتیب داده می باشد که البتّه این نسخه موجود نیست. نسخ موجود، همه بر اساس نسخه­ای که توسّط محمّد‌مسلم صنعی با همکاری لاله ‌ملک شهید فراهم آمده، استنساخ شده می باشد. شعر او را بایستی در زمرة ادبیّات تعلیمی شمرد، هرچند بارقه­هایی از زهد و عرفان نیز در آن دیده می­گردد. عشق در زبان او، عشقی آمیخته با حجب و حیاست. شاعر نه زیرا شاعران سبک عراقی به وصف امردان می­پردازد و نه زیرا شاعران سبک هندی، دیوانش آمیخته به شهرآشوب­سرایی و مادّه تاریخ نویسی می باشد. هر چند در بعضی از نسخ، در پایان دیوان، اشعاری شبیه به شهرآشوب دارد، امّا این اشعار محدود و انگشت­شمارند. سبک اظهار غنی در سروده هایش کاملاٌ مطابق با خصیصه های بارز سبک هندی می باشد. شعر او نیز به تبع سایر شاعران سبک هندی شعر مضمون می باشد نه موضوع ؛ مضامین  اعجاب انگیز این شاعر درویش مسلک مدح گریز در غزلیات و تک بیتی های ناب و بکرش عیان می گردد. مضامین بدیع ، خیال انگیز و باریک او که در زمینة اخلاق، تصّوف، فقر و ماورائیّت می باشد؛ گاه آمیخته با تعقید و ابهام می باشد . دیوان اشعار او سراسر مشحون می باشد از نازک بندی ها ، تعبیرات و اصطلاحات و ترکیبات ویژه و ارسال المثل های  ناب. او شاعری  مستند و مسلمّ می باشد از این روی عدة کثیری ازسخنوران به تضمین اشعار او پرداخته اند. انواع زیورهای لفظی و معنوی با بسامد های گوناگون چاشنی سخنش شده و بر حلاوت معانی و لطافت الفاظ وی افزوده می باشد.دیدگاه او در مورد شاعری ، ذمّ سرقت و تکرار و ضرورت تلمّذ نزد استادان فن از اشعارش دریافت می گردد.

در این تصحیح،کوشیده گردید تا با بهره گیری از پنج نسخة موجود (به استثنای نسخه­ای که کاملاً ناخواناست)، به تصحیح دیوان غنی پرداخته گردد. این پنج نسخه، در حقیقت، استنساخ از دو نسخة  متفاوتند. نسخة اساس (نسخة کتابخانه­ی ملّی)، و دو نسخة دیگر نیز، بر همین اساس به لحاظ تقدیم و تأخیر اشعار و  نیز ترتیب ابیات در هر شعر، مشابه هم هستند. در میان نسخ سه­گانه، یکی از نسخه­ها، پر از اغلاط نگارشی می باشد که مشخّصاً از کم دقّتی کاتب رخ داده می باشد. در این نسخه، واو عطف، به ندرت به صورت مستقل نوشته می­گردد. مثلا واو عطف در میان دو واژة «سر» و «کار»، نوشته نمی­گردد و به صورت «سرکارش» ضبط می­گردد. در ضبط نسخة اساس، بعضی کلمات نظیر راه نما، به صورت منفک از هم نوشته می شوند اما کلماتی نظیر بیهوشی به هم چسبیده نوشته می­گردد.  این دیوان در مجموع شامل149 غزل، 76 قطعه،  78رباعی و460 تک بیتی می باشد. اشعار به هم پیوسته، در حدّ غزل های بلند ، کمتر دارد. او غالب مضامین خود را در قالب تک بیتی آورده می باشد . قطعات وی نیز اغلب سه یا چهار بیتی و بعضاً دو بیت می باشد. رباعیاتش متوسّط می باشد و در قصیده و مثنوی موفقیّتی ندارد.

در باب کل دیوان، نکتة قابل تأمّل این­که غنی در بعضی از حروف الفبا، نظیر ردیف­های عین و غین، فا و قاف، کم سخن بوده. ردیف فا تنها یک غزل دارد. ردیف غین و ردیف و او تنها چهار بیت دارد. تصحیح دیوان، با توجّه به مشکلاتی که در خوانش متن نسخ وجود داشت، و نیز اشتباهات فراوان کاتبان بعضی از نسخ، سخت بود و  گاه طاقت­فرسا. از سویی، مشکل دیگری که در این پژوهش با آن مواجه بودیم، کمبود اطّلاعات راجع به غنی بود.

 

کلیدواژگان: نسخه­، غنی کشمیری، دیوان، تصحیح و تحشیه، سبک هندی، قرن یازدهم قمری.


 مقدّمه

نسخ خطی ، سخن گویان خاموش و دوستان ارزندة بی زبان که هر یک گنجینه ای از علم و ادب را لابه لای برگ های خود نگاهداری کرده اند تا به مقتضای زمان و مکان راز خویش را بر اهل آن باز گویند، از گرانبها ترین میراث مکتوب هر قومی می باشد و نشان دهندة جریانات و تحوّلات گذشتة اقوام و میزان غنای فرهنگی و اجتماعی آنها به شمار می رود.اگر چه شناخت ارزش این آثار بر جای مانده از روزگاران پیش برای همه ممکن نیست، امّا بر اهل فن و آشنا به ارزش و بهای گران آنها ارجمندی این آثار ناشناخته نیست و جای تأسّف می باشد که این افراد به علت های بی شمار از فراغت بال و امنیّت خیال برخوردار نیستند که بتوانند در گوشه ای بنشینند و فارغ ازقیل و قال با این سخن گویان خاموش به گفت و گو بپردازند، پرده از اسرارشان بردارند و حاصل اندیشه های بزرگان درگذشته را در اختیار معاصران خویش قرار بدهند.

رسالة حاضر در پنج فصل عمده، تحت عناوین کلیّات پژوهش ، احوال و آثار غنی کشمیری  و معرّفی سبک هندی و مختصّات آن در شعر غنی، متن اصلی نسخه، پیوست، توضیح و تعلیقات ابیات فراهم آمده می باشد.

در بخش کلیّات به اظهار مسئله و سوألات پژوهش، فرضیه ها، روش پژوهش، پیشینة پژوهش و تعریف موجزی از واژگان ( نسخة خطی ، غنی ، دیوان غنی، تصحیح )پرداخته شده می باشد. فصل بعدی به معرّفی بیشتر مصنّف، توضیح حال و سبک شاعری او  و سپس معرّفی نسخ به کار گرفته شده از این کتاب و در نهایت اظهار شیوة تصحیح اختصاص یافته می باشد.

تصحیح این اثر بر مبنای شیوة بینابین صورت گرفته می باشد.در خصوص انتخاب دیگر نسخ ، مبنای ما در دسترس بودن نسخه بوده می باشد. نسخ معرّفی شده در فهرست نسخه های خطّی دانشگاه تهران و موجود در کتابخانه های عمومی و شخصی در ایران جمع آوری شده می باشد. از یک نسخة چاپ سنگی نیز در مواردی که در خواندن یا معنی در چهار نسخة خطی دچار مشکل می شدیم، بهره گیری نمودیم؛ امّا در موارد اختلافی اولویّت را با نسخ خطی قرار دادیم. به علاوه، در مواردی معدود که در توضیح لغات و معانی ابیات به دشواری هایی بر می خوردیم، از حواشی این نسخه بهره برده ایم.

روش کار آن بوده می باشد که آغاز با مقایسة نسخ در دست و ارزش گذاری آنها با در نظر گرفتن ملاک هایی نظیر قدمت، نیکو بودن خط، کم غلط بودن، نسخة کتابخانة ملّی را نسخة اساس قرار داده و پس از از آن کوشش شده ضبط درست و صحیح که نزدیک به سبک و زبان شاعر می باشد را  به روش بینابین انتخاب نموده تا در معرض دید و داوری خواننده گیرد. بدین نحو که پس از انتخاب نسخة اصلی و خوانش مکرّر و استنساخ دقیق آن، به مقابله با سایر نسخ پرداخته شده می باشد و در مواردی که اطّلاعات نسخة اساس پاسخگو نبوده ، از سایر نسخ بهره گیری شده می باشد و در همة موارد اختلاف بین نسخ در پاورقی و بعضاً در پیوست ذکر گردیده می باشد. در مواردی که دیگر نسخ بر نسخة مبنا ارجحّیت داشتند، این ارجحیّت بر مبنای درستی وزن و معنا یا معنای بهتر بوده می باشد ،. از آنجا که خواسته ایم خواننده بداند که فلان واژه در نسخة اساس چه بوده می باشد ، واژة نسخة مبنا را حذف نکرده و در پاورقی ذکر کرده ایم.

بخش پایانی رساله نیز به توضیح دشواری ها و تعلیق ابیات، توضیحاتی پیرامون ترکیبات و واژگان دشوار و ذکر آرایه های ادبی برجسته اختصاص یافته می باشد.

در این پژوهش، کوشیدیم تا با مطالعه و خوانش دقیق نسخ موجود از متن دیوان غنی کشمیری، به ارائة نسخه­ای نو ، منقّح و کامل از این اثر ارزشمند فارسی بپردازیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 317

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

Comments are closed.