دانلود مقاله رایگان

متن کامل: پایان نامه ارشد تجارت الکترونیک: بررسي پذيرش دوركاري بر مبناي مدل پذيرش فناوري

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشكده آموزشهای الکترونيکی

 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونيک)

عنوان:

بررسي پذيرش دوركاري بر مبناي مدل پذيرش فناوري

استاد راهنما :

دكتر امير مانيان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه…………………. 2

عنوان پژوهش…………………. 3

طرح مسئله و اظهار موضوع………………… 3

اهداف پژوهش…………………. 4

سوالات پژوهش…………………. 5

فرضیه ها ………………..5

روش پژوهش…………………. 6

ابزار گردآوري داده ها……………….. 6

اعتبار درونی پژوهش…………………… 6

طراحی طرح پژوهش…………………. 7

اجرای طرح پژوهش…………………. 8

انتقال…………………. 8

محدوده پژوهش…………………. 8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

محدودیت های پژوهش…………………. 9

محدودیت موضوعی…………………. 9

محدودیت زمانی…………………. 9

فصل دوم

مقدمه………………..11

مفاهیم…………………. 11

تعریف دورکاری…………………. 11

دورکاري پیش روی Telecommuting…………………

حضور از راه دور……………….. 14

همكاري از راه دور ………………..14

انواع دورکاری…………………. 14

مزایای دورکاری…………………. 17

معضلات پیاده سازی دورکاری…………………. 20

دورکاری چالش عصر حاضر………………… 21

مدل های پذیرش فناوری…………………. 22

مدل رفتار منطقی…………………. 23

مدل رفتار برنامه ریزی شده……………….. 24

مدل پذيرش فناوري…………………. 24

مدل تركيبي پذيرش فناوري و رفتاربرنامه ريزي شده……. 26

مدل انگيزشي…………………. 27

اختصار و نتیجه گیري…………………. 28

فصل سوم

مقدمه………………… 30

وضعیت دورکاری…………………. 30

دورکاری در ایران…………………. 30

دورکاری در خارج از ایران…………………. 31

مطالعات پیشین…………………. 34

تحقیقات داخلی…………………. 34

تحقیقات خارجی :……………….. 36

تاریخچه پذیرش دورکاری…………………. 57

اختصار و نتیجه گیري :……………….. 61

فصل چهارم

مقدمه………………… 63

روش پژوهش…………………. 63

متغیرهای پژوهش…………………. 64

متغیر وابسته واسطه (میانجی)……………….. 64

متغیر وابسته نهایی…………………. 64

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت نظاره……. 65

متغیر نظاره گر (عیان) ………………..65

متغیر مکنون یا پنهان………………… 65

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش………………….. 65

تعریف متغیرها……………….. 65

تعریف مفهومی…………………. 66

  1. درک از راحتی بهره گیری……………….. 66
  2. درک از مفید بودن………………… 66
  3. درک از منافع شخصی…………………. 66
  4. سازگاری…………………. 66
  5. درک از درستی…………………. 66
  6. ساختار فرهنگ…………………. 66
  7. درجه کارایی…………………. 67
  8. میزان در دسترس بودن منابع………………… 67

تعریف عملیاتی متغیر ها ………………..67

جامعه و نمونۀ آماری…………………. 69

جامعۀ آماری…………………. 69

نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………. 69

واحد نمونۀ مورد نظاره……………….. 69

برآورد حجم نمونه………………… 69

روشهاي گرد آوري داده ها……………….. 70

مطالعات كتابخانه اي…………………. 70

مطالعات میدانی…………………. 71

مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه………………… 71

روش توزیع پرسش نامه……………….. 72

روائي و پايائي ابزار………………… 72

روايي…………………. 72

اعتبار محتواي پرسشنامه………………… 72

اعتبار عاملي پرسشنامه………………… 73

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مراحل اجراي تحليل عاملي…………………. 73

پايايي پرسشنامه………………… 74

روش هاي تحليل داده ها و آزمون فرضيات…………………. 76

مدل معادلات ساختاري…………………. 76

تعريف مدل معادلات ساختاري…………………. 76

ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر………………… 77

اختصار و نتیجه گیري…………………. 77

فصل پنجم

مقدّمه………………… 80

آمار توصیفی…………………. 82

مطالعه ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت………………….. 82

مطالعه ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت شغلی…………………. 83

مطالعه ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری…….. 83

تحلیل عاملی اکتشافی به مقصود شناخت متغیرهای مکنون…… 84

آزمون كولموگروف – اسميرنوف…………………. 85

شاخص KMO و آزمون بارتلت………………….. 85

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار………………… 86

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هنجار………………… 90

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر کنترل رفتاری…………………. 92

تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش…………………… 95

نیکویی برازش مدل…………………. 96

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار………………… 97

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار………………… 100

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتاری…………………. 101

آمار پارامتریک و آزمون میانگین یک جامعه به مقصود مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش…… 103

وضعیت متغیر رفتار در جامعه آماری چگونه می باشد؟………………… 104

وضعیت متغیر هنجار در جامعه آماری چگونه می باشد؟………………… 106

وضعیت متغیر کنترل رفتاری در جامعه آماری چگونه می باشد؟………………… 107

وضعیت متغیر تمایل به پذیرش دوکاری در جامعه آماری چگونه می باشد؟…… 108

آزمون فرضیات پژوهش توسط تحلیل عاملی مرتبه دوم و سوم………………… 110

فصل ششم

مقدمه………………… 117

‌جمع بندی و ارائه نتایج پژوهش…………………. 117

وضعیت متغیرها……………….. 118

نتایج مربوط به برازش مدل…………………. 119

پیشنهادات برآمده از نتایج آماری پژوهش…………………. 121

پیشنهادات کاربردی برای مدیران و صاحبان کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی دورکاری….. 124

‌پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………. 125

کتاب شناسی (منابع)……………….. 126

چکیده:

در سالهای اخیر بحث های زیادی درمورد دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی مطالعه نمود. برای به کارگیری دورکاری به عنوان گونه ای از فناوری اطلاعات نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در بهره گیری از دورکاری هستیم .بر این اساس مطالعه دورکاری با بهره گیری از مدل های پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد.هدف از انجام اين تحقيق ميداني بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش دورکاری و دستیابی به یک مدل مفهومی می باشد. که با استعانت از نظریه های مرتبط ، عوامل مهم و اثر گذار مورد مطالعه قرار می گیرد .اساس چارچوب مفهومي اين تحقيق را مدل مفهومی بر مبنای مدل پذيرش فنآوري تشكيل مي دهد .روش پژوهش این پژوهش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد .جامعة آماري آن، کارکنان وزارت صنایع و معادن در شهر تهران می باشد كه با بهره گیری از روش نمونه گيري تصادفي، 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. با بهره گیری از نرم افزار spss يافته هاي اين پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و یافته ها نشان میدهد كه ابعاد مدل پیشنهادی روایی و پایایی بالایی جهت سنجش میزان پذیرش دورکاری دارند.با بهره گیری از مدل يابي معادلات ساختاري، با بهره گیری از نرم افزار لیزرل اعتبار مدل مورد تأييد قرار گرفته و بر اساس نتايج تحليل،مسير ارتباط متغيرهاي اين تحقيق نيز تأييد شده می باشد.

یافته ها نشان می دهد رفتار ،‌هنجار و کنترل رفتاری بر پذیرش دورکاری موثرند بعبارتی فرضیه مدل پذیرش فناوری قابل بسط به پذیرش دورکاری می باشد مورد تائید قرار گرفت.به ترتیب ادراك از مفيد بودن و ادراك ازمنافع شخصی حاصل از دورکاری ،‌کارایی فرد ،فرهنگ,‌ درک از درستی ، درک از راحتی بهره گیری،‌سازگاری شغل ،‌در دسترس بودن منابع در هنگام دورکاری و در انتها در دسترس بودن فناوری بيشترين تأثير را در پذيرش دورکاری دارند.

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

مقدمه:

رشد فناوري ها به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات و نفوذ شگفت آور آن در سطح جامعه، تغييرات گسترده اي را در ابعاد مختلف زندگي انسانها پديده آورده می باشد. امروزه در كمتر حيطه اي از كسب و كار می باشد كه در آن صحبت از ورود قدرتمند فناوري اطلاعات مطرح نباشد. سازمانها کوشش مي كنند براي ارتقائ سطح كيفي خدمات خود و بقا در چرخه فناوري اطلاعات هر روز به معرفي خدمت جديد الكترونيكي بپردازندو مهمتر اينكه مشتريان نيز با همين آهنگ پرشتاب مطالبه خدمات الكترونيكي مي نمايند. چنانچه انتظار مي رفت حيطه كاربردي فناوري اطلاعات گسترده تر گشت و مفاهيم جديدي نظير كار از راه دور يا دوركاري مطرح گرديد. با طرح اين موضوع به نظر مي رسد انقلاب ديگري در بهره ور کردن سازمانها، بكارگير فناوري اطلاعات در حوزه اشتغال زايي، ارتقا كيفي خدمات، توسعه عدالت اجتماعي در راه می باشد. بسياري از كشورهاي دنيا در حال انتقال از يك جامعه مبتني بر صنعت به جامعه مبتني بر اطلاعات هستند. اين انتقال، انقلابي در زمان، مكان، و چگونگي انجام كار پديد آورده می باشد و شرايط كاري جديد براي اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته می باشد. در عصر صنعتي، مراكز تجاري در موقعيت جغرافيايي معين جهت هماهنگي و توليد بيشتر سازماندهي شده بودند، و نياز بود كه كارمندان به صورت فيزيكي در محل كار جهت توليد و توزيع خدمات حضور يابند. ابزار و وسايل توليد به گونه متمركز در كارخانه يا اداره قرار داشتند و غير قابل انتقال بودند؛ بنابراين حضور فيزيكي در محل كار براي كارمندان ضروري بود. وسايل توليد و عرضه در عصر اطلاعات هرچه بيشتر به صورت الكترونيكي ساخته و توزيع مي شوند. با ظهور كامپيوترهاي ارزان قيمت، شبكه ها و اينترنت قابل دسترسي براي همه، نياز به حضور فيزيكي در محل كار كم شده می باشد. در اين دوره كه با پيشرفت هاي عظيم در فناوري همراه می باشد، ماهيت كار ديگر نيازمند حضور فيزيكي كاركنان در زماني معين سر كار نيست.پذیرش دورکاری همانند هر فناوری نوظهور دیگر با چالش ها و مسائلی مواجه می باشد .دورکاری زمانی تحقق می یابد که مخاطبان آن یعنی کارکنان و مدیران از آن استقبال نموده و کوشش در بکارگیری آن داشته باشند .امروزه سازمان ها با تغییرات عمده و بسیار سریعی مواجه اند .سرعت تغییرات و تحولات در جنبه های مختلف به گونه ای می باشد که سازمان ها برای تضمین بقای خود مجبورند در عرصه های مختلف ماموریتی خویش بسرعت از زمینه های بروز تغییرات آگاه شوند و متناسب با آنها در خود تغییراتی ایجاد کنند .

سازمان های موفق در این عصر سازمانهایی هستند که یک گام از تحولات محیط جلوتر باشند .یکی از مهمترین تغییرات به وجودآمده در سازمان ها و جوامع امروزی ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها و در دسترس بودن خدمات عمومی برای موسسات وکسب و کارها موجب تسهیل امور میشود . از طرف دیگر تنها بکارگیری ساده یک فناوری برای کسب مزایای حاصل از آن کافی نیست . بلکه فناوری اطلاعات بایستی به وسیله کاربران نهایی به کار گرفته گردد و مورد بهره گیری قرارگیرد .پژوهش های زیادی در مورد پذیرش فناوری ها به اقدام آمده می باشد و به جرات می توان گفت دغدغه اصلی همه آنها به کارگیری و بهره گیری از این فناوری های جدید بوده می باشد.

عنوان پژوهش:

این پژوهش با عنوان ” مطالعه پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری ” تعریف شده می باشد.

طرح مسئله و اظهار موضوع:

در چند سال اخیر بحث های زیادی درمورد دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند [42]. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی مطالعه نمود . از دید ما دورکاری به عنوان فناوری جدیدی می باشد که بایستی مورد پذیرش قرار بگیرد.[33]در این دید افراد و رفتارهایشان اهمیت دارد .افراد هستند که بایستی فناوری را بکار گیرند و تغییرات سازمان را بپذیرند.بر این اساس پذیرش دورکاری به عنوان گونه ای نوظهور از فناوری اطلاعات در غالب مدل پذیرش فناوری قرارمیگیرد.پذیرش دورکاری می تواند به عنوان مزیت بالقوه برای کارکنان و مدیران در رسیدن به اهداف شغلی مورد ارزیابی واقع گردد .

شواهد نشان می دهد با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات انجام میشود ،ناکامی در این سرمایه گذاری ها بیشتر از توفیق آن بوده می باشد .سازمان ها نتوانسته اند کارایی و تاثیر مورد نظر خودرا از سرمایه گذاری در این امر بدست بیاورند .از این رو در کاربرد فناوری با معمای بهره وری ربرو هستند .در اواخر دهه 1990 در مطالعاتی که به انجام رسیدند ،شواهدی از بازده مثبت در سرایه گذاری های انجام شده در حوزه سیستم های فناوری اطلاعات نظاره شدند.بدین ترتیب این پرسش که “آیا سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات دارای بازدهی می باشد ؟” به پرسشی جدید تبدیل گردید “چرا و در چه هنگام ممکن می باشد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بازدهی داشته باشد ؟”

از سوی دیگر تقاضای مشتری تأثیر مهمی در تصمیم شرکت ها به بهره گیری از یک نوآوری دارد .بهره برداری سودآور از یک نوآوری به پذیرش آن از سوی جامعه بستگی دارد.از این رو زمانی که تقاضای جامعه ناهمگن (غیر یکنواخت) می باشد بنگاهها در تصمیم گیری برای به کارگیری فناوری نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در بهره گیری از فناوری ،محصول یا خدمت جدید هستند .[6]

طرح دورکاری مانند پروژه های فناوری اطلاعات می باشد که از این قائده مستثنی نیست .با در نظر داشتن این امر که هزینه هاي زیادي براي توسعه طرح دورکاری صرف می گردد ، اطمینان یافتن از اینکه شرایط برای اجرای درست این طرح بخوبی مهیا شده می باشد از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اجرای طرح هاي فناوري اطلاعات فقط به فراهم کردن سازو کار تکنولوژیک آن نیست.[5] بیشتر مقالات در باره دورکاری به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری تصریح می کنند مثل تخمین 60 درصد کاهش در هزینه اداره IBM و 20 درصد افزایش بهره وری در بین دورکاران CISCO [9] اما متاسفانه تاثیرات استراتژیک بلند مدت در واکاوی آنها در نظر گرفته نمی گردد .سازمان های پیشرو به دید واضحی از آینده نیازمندند .آنها نیاز دارند بدانند آیا و چگونه طرح های فناوری اطلاعات با موفقیت اعمال می گردد یا خیر و این تصمیم را مبتنی بر منطق و دلیل و نه بر مبنی حدس بگیرند .

باتوجه به اين كه بخش عمده‌اي از افراد دوركار، نيروهاي دانش بنيان شركت‌ها هستند، اين نيروها عاملي اساسي در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه شركت‌ها به حساب مي‌آيند.[10] مقاومت در برابر تغییر و یا همان عدم پذیرش دورکاری از افراد درگیر در طرح (سازمانها و کارکنان و خانواده های آنها ) يكي از ريسك هاي اجراي دوركاري می باشد.

بر این اساس مطالعه دورکاری در مدل پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد. در این پژوهش برآنیم پذیرش دورکاری را در قالب مدل پذیرش فناوری پیشنهادی مورد مطالعه قرار دهیم .این مطالعه همچنین قادر می باشد تمایل به دورکاری را در ایران پیش بینی کند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 157

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

Comments are closed.