دانلود مقاله رایگان

جدید: پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: عدالت و دادرسی در تاريخ بيهقی و سياستنامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصيلات تکميلي

 

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد

رشته زبان و ادبيات فارسی

 

عنوان:

عدالت و دادرسی در تاريخ بيهقی و سياستنامه  

 

 استاد راهنما

دکتر الياس نورائی  

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول. 4

کلیــــات.. 5

1-1 – تعریف موضوع. 5

1-2 – اظهار مسئله. 6

1-3 – هدف پژوهش.. 6

1-4 -پیشینه پژوهش.. 7

1-5 – سئوالهای پژوهش.. 8

1-6 – فرضیه های پژوهش.. 8

1-7 – روش کارو پژوهش: 8

فصـــــــــــــل دوم. 9

نگاهی به عدالت و دادرسی  وسیرتاریخی آن دراعصارومتون گذشته. 10

2-1 -عدالت ازنظر لغوی واصطلاحی.. 10

2-1-1 عدالت از نظر لغوی.. 10

2-1-2 -عدالت در اصطلاح: 11

2-1-3- تعریف عدالت ودادرسی.. 14

2-2 -عدالت ودادرسی ازدیدگاه قرآن کریم  وائمه معصومین (ع) 14

2-2- 1-عدالت ودادرسی ازدیدگاه قرآن کریم. 14

2-2- 2-عدالت ودادرسی ازدیدگاه معصومین (علیهم السلام) 16

2-3 -عدالت ودادرسی در قرون اولیه. 20

2-4 -عدالت ودادرسی درایران بعد ازاسلام. 22

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4 – نگاهی به عدالت ودادرسی درمتون ادبی.. 24

2-4-1 -شاهنامه فردوسی.. 24

2-4-2- قابوس نامه. 36

2-4-3 -کلیله و دمنه. 37

2-4-4 -مخزن الأسرار نظامی.. 39

2-4-5 -مرزبان نامه. 40

2-4-6- بوستان سعدی.. 41

2-4-7- گلستان سعدی.. 43

2-4-8 -مثنوی معنوی.. 45

2-4-9 -تاریخ جهانگشای جوینی.. 47

2-4-10- اخلاق ناصری.. 48

فصل سوم: 50

زندگی بیهقی و معرفی آثار او و  مطالعه عدالت و دادرسی در تاریخ بیهقی.. 51

3-1-1 -زندگی بیهقی.. 51

3-1-2- معرفی تاریخ بیهقی.. 52

3-1-3- عدالت و دادرسی در تاریخ بیهقی.. 54

فصل چهارم: 75

زندگی خواجه نظام الملک و معرفی آثار او و  مطالعه عدالت و دادرسی در سیاستنامه. 76

4-1–زندگی خواجه نظام الملک… 76

4-2-آثار خواجه نظام الملک… 78

4-3-عدالت و دادرسی در سیاستنامه : 79

فصل پنجم : 96

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقایسه عدالت و دادرسی در تاریخ بیهقی و سیاستنامه و وجه فرق و شباهت آنها 97

5-1- وجه فرق پردازش به موضوع عدالت و دادرسی در سیایتنامه و تاریخ بیهقی.. 97

5-1-1  -وجه فرق در پردازش کلی به موضوع عدالت و دادرسی.. 97

5-1-2 -وجه فرق در موضوعات پرداخته شده زیر موضوع عدالت و دادرسی.. 99

5-2- وجه شباهت پردازش به موضوع عدالت و دادرسی در سیاستنامه و تاریخ بیهقی.. 102

5-2-1-وجه شباهت پردازش کلی به موضوع عدالت و دارسی.. 102

5-2-2-وجه شباهت پردازش موضوعی  به موضوع عدالت و دارسی.. 103

 نتیجه گیری.. 109

پیشنهادات: 111

فهرست منابع و مآخذ. 112

فهــــرست اعلام. 115

Abstract II

 

چکيده:

عدالت و دادرسی از مهمترین موضوعات و مفاهیم همه ادوار می باشد ، لذا پرداختن به این دو مفهوم و موضوع بسیار ضروری می باشد ،خصوصاً ابعاد آن در متون ادبی ادبیات کلاسیک ایران؛ بر اساس این اصل سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی و تاریخ بیهقیِ ابوالفضل بیهقی دو اثر گرانمایه قرنهای چهارم و پنجم بسیار حائز اهمیتند  و این دو نویسنده به خاطر اهداف خود که تریبت نسلها و آموزش  اصول و مبانی فکری فرهنگ عظیم ایرانی در نظر داشته  به این موضوعات به وفور به گونه مستقیم و غیر مستقیم تصریح کرده و پرداخته اند ، آنها مفهوم عدالت و دادرسی و آن چیز که مربوط به آنها می باشد را هنرمندانه در قالب حکایات یا سیر تاریخ نگاری خود عنوان کرده اند آنها به بانیان دادرسی یعنی همان قاضیان و حاکمان به چگونگی رفتار و تعامل آنها با اجتماع پرداخته و موضوعات مختلف عدالت و دادرسی را که این مجریان انجام داده اند در آثار خود به صورت کامل و تلخیص عنوان کرده اند. البته پرداختن به این دو مفهوم در این دو اثر شباهتهایی به هم دارند  مانند یاد کردن از حاکمان و قاضیان دادگر ، عدالت را اصل و اساس پایداری حکومتها دانستن، و… و تفاوتهایی در شیوه پرداختن به این دو موضوع در این دو اثر نیز هست که خواجه نظام الملک مستقیماً بخشی را به عنوان «حکایت ملک عادل» ، «انوشیروان و زنجیر عدالت» و …آورده می باشد  و به توضیح و تفصیل آن پرداخته اما بیهقی در خلال تاریخ نگاری خود و نمونه های مانند آن چیز که در زمان خود اتفاق افتاده به این دو موضوع پرداخته می باشد .

 واژگان کلیدی: عدالت ، دادرسی ، تاریخ بیهقی ، سیاستنامه 

 

مقدمه:

در مطالعه های ادبی قرون چهارم و پنجم هجری قمری آثار دو نویسنده فاخر به نام های خواجه ابوالفضل محمد بن حسن بیهقی و خواجه نظام الملک طوسی از منظر نظرمان عبور می کند، این دو اثر تاریخ بیهقی و سیاستنامه نام دارند که با بیانی ادبی به ذکر وقایع تاریخ زمان خود می پردازند که این وقایع شامل توضیح حال حاکمان و دولتها و … می باشد که به طبع سخن گفتن در این باب با مضامین سیاسی و حقوقی و مفاهیم اینچنینی سروکاری مستقیم و ناگریز دارد لذا مطالعه این مفاهیم که شاید از مفاهیم و مضامین همه زمانها و در زمان معاصر نیز بسیار قابل توجه باشد. یکی از این مضامین عدالت و دادرسی به معنی وسیع خود می باشد که در متون مختلف بسیار به آن پرداخته شده می باشد لذا با در نظر داشتن اهمیت این موضوع (عدالت و دادرسی ) پرداختن به آن در آثار ادبی- تاریخی جهت بهره گیری هر چه بهتر از فهم و درک آن و ترویج معنی و مصداق واقعی آن بسیار ضروری و لازم به نظر می رسد این موضوع در دو اثر مورد نظر ما به روشهای مختلف به کار گرفته شده می باشد در جایی به گونه مستقیم به آن تصریح شده می باشد و بانیان آن را تمجید و تکریم کرده اند و در جای در لابه لای توضیح وقایع به آن پرداخته شده می باشد که از مطالعه بخشی از یک واقع یا تمام آن دریافت می گردد لذا ما بر اساس این رویکرد نویسندگان مورد نظر به مطالعه این مفهوم والا و آسمانی پرداخته تا کمکی به تبیین این موضوع و نشان دادن مصداق های واقعی آن کرده باشیم ؛ امید می باشد از عهده آن به خوبی بر آمده باشیم. لذا با در نظر داشتن گستردگی مفهوم و مصداق این موضوع و اشارات پنهانی نویسندگان مورد نظرمان از خوانندگان توقع می رود با دقت بیشتری به بخشهایی که دقت لازم را نیاز دارد توجه خود را هدیه دهند تا سوء تفاهمی ایجاد نشود .

ما در این پژوهش آغاز به مطالعه مفهوم کلی و حقیقی عدالت و دادرسی و تصریح های موجود به آن در متون دینی و الهی و ادبی و در فصلی به پیشینه پرداختن به این موضوع در متون کلاسیک عهد قدیم و میانه و تا حدی نزدیک به معاصر و ادبیات کهن پارسی می پردازیم  و  مطلب مورد نظر ما بیشتر در دو اثر ذکر گردید از دو نویسنده توانای گرانقدر نامبرده می باشد تا سؤلات موجود در ذهن خود و خوانندگان گرامی را پاسخی در خور داده و فرضیات موجود را به اثبات برسانیم. لذا فصل اول که براساس تمام تحقیقات اینچنینی فصل کلیات می باشد و فصل دوم مفهوم عدالت و دادرسی و تصریح های متون دینی و الهی به این مفهوم والا و مقدس و در بخشی دیگر از همین فصل به عدالت در متون قدیمِ زبان شیرین پارسی و قبل و بعد از اسلام و در بخشی دیگر از همین فصل به این موضوع در ادبیات می پردازیم .

در فصل سوم که یکی از فصول اصلی مورد نظر ما می باشد به مطالعه زندگی ابالفضل بیهقی و معرفی اثر او و مطالعه عدالت و دادرسی در  اثر مورد نظر می پردازیم

در فصل چهارم به مطالعه زندگی خواجه نظام الملک  و آثاراو و اثر مورد نظرمان و همچنین مطالعه عدالت و دادرسی در اثر مورد نظر یعنی سیاست نامه می پردازیم .

در فصل پنجم  به مقایسه موضوع خود در دو اثر از دو نویسنده مورد نظر و به اظهار شباهتهای موجود در پرداختن به عدالت و دادرسی و تفاوتهای موجود در پردازش موضوع مورد نظر در آثار ذکر گردیده می پردازیم  تا پس از ذکر اختصار پژوهش به نتیجه ای ادبی و علمی مورد قبول اساتید برسیم و پیشنهاداتی جهت ادامه دادن این روش با ادله مفید بودن به محققین بعدی ارائه گردد که «مَن کانَ فی طَلَبِ العِلمِ کانَتِ ‏الجَنَّةُ فی طَلَبهِ» هر که در جستجوى دانش باشد ، بهشت در جستجوى او برآید( الهندی؛ 2008: 2884به نقل از : ری شهری ؛1391 : ۳۹۸). ضمناً در پایان فهرست اعلام بصورت الفبائی جهت بهره گیری محققین آورده شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 129

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

Comments are closed.