دانلود مقاله رایگان

دانلود فایل: پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی مبتنی بر سیستم‌های چند عامله برای آن

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد

رشته: فناوری اطلاعات- گرایش مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان:

مطالعه قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی مبتنی بر سیستم‌های چند عامله برای آن

استاد راهنما:

دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور:

دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست رئوس مطالب:

فصل اول مقدمه و کلیات پژوهش……………………… 1

1-1- مقدمه……………………. 2

1-2- تعریف مسأله و سوالات اصلی پژوهش…………………….. 2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………. 3

1-4- اهداف اساسی از انجام پژوهش…………………….. 3

1-4-1- هدف اصلی…………………….. 3

1-4-2- اهداف فرعی…………………….. 3

1-5- پرسش‌های پژوهش…………………….. 4

1-5-1- پرسش اصلی…………………….. 4

1-5-2- پرسش‌های فرعی…………………….. 4

1-6- فرضیه‌ها……………………. 4

1-7- روش پژوهش…………………….. 4

1-8- جنبه‌های نوآوری…………………….. 5

1-9- مراحل انجام پژوهش…………………….. 5

1-10- ساختار پایان‌نامه……………………. 5

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش…………………….. 6

2-1- مقدمه……………………. 7

2-2- داده‌کاوی…………………….. 7

2-2-1- خوشه‌بندی…………………….. 8

2-2-1-1- روش‌های تقسيم‌بندی…………………….. 8

2-2-1-2- روش‌های سلسله مراتبی…………………….. 8

2-2-1-3- روش‌های مبتنی بر چگالی…………………….. 9

2-2-2- طبقه‌بندی…………………….. 9

2-2-2-1- طبقه‌بندی مبتنی بر قواعد…………………….. 10

2-2-3- کشف قواعد انجمنی…………………….. 12

2-2-3-1- تعاریف و مفاهیم اصلی در قواعد انجمنی……….. 12

2-2-3-1-1- تقسیم بندی قواعد انجمنی…………………….. 14

2-2-3-1-2- استخراج قواعد تک‌سطحی تک بعدی دودویی……. 14

2-2-3-1-2-1- مرحله پیوست……………………… 16

2-2-3-1-2-2- مرحله هرس……………………… 17

2-2-3-1-3- محاسبه اطمینان و استخراج قواعد نهایی……… 17

2-3- داده‌کاوی توزيع شده …………………….17

2-4- عامل‌ها و سيستم‌های چندعامله…………………….18

2-4-1- عامل…………………….. 19

2-4-1-1- مقايسه عامل با شیء……………………. 20

2-4-1-2- معماری عامل‌ها …………………….23

2-4-1-2-1- معماری BDI…………………….

2-4-2- سيستم‌های چندعامله……………………. 25

2-4-2-1- مذاکره……………………. 28

2-5- بهره‌گيری از عامل برای داده‌کاوی…………………….. 30

2-5-1- سيستم‌های چندعامله، بستری برای داده‌کاوی توزيع شده…… 30

2-6- مروری بر کارهای انجام شده……………………. 32

2-6-1- داده‌کاوی توزيع شده……………………. 33

2-6-2- کارهای مهم انجام شده در زمينه داده‌کاوی با بهره گیری از عامل…….. 36

2-7- جمع‌بندی…………………….. 39

فصل سوم روش پژوهش…………………….. 40

3-1- مقدمه …………………….41

3-2- داده‌کاوی توزیع شده …………………….41

3-2-1- گروه‌بندی مدل‌های داده‌کاوی توزیع شده……………………. 42

3-2-2- معضلات داده‌کاوی توزیع شده …………………….43

3-2-2-1- افزونگی داده …………………….43

3-2-2-2- تغییرات پویای محیط……………………… 43

3-2-2-3- سربار ارتباطات……………………… 44

3-2-2-4- معضلات داده‌کاوی توزیع شده به روش سنتی……… 44

3-3- عامل‌ها و داده‌کاوی…………………….. 44

3-3-1- حوزه کاوش عامل…………………….. 46

3-3-2- داده‌کاوی برپایه‌ی عامل…………………….. 48

3-3-3- مزیت بهره‌گیری از عامل‌ها در داده‌کاوی…………….. 50

3-3-3-1- زیرساخت داده‌کاوی سازمانی…………………….. 51

3-3-3-2- بکارگیری هوشمندی بشر و دامنه……………………. 51

3-3-3-3- پشتیبانی از کاوش توزیع شده و موازی………….. 51

3-3-3-4- پیش پردازش داده……………………. 52

3-3-3-5- یادگیری سازگار……………………. 52

3-3-3-6- کاوش تعاملی…………………….. 52

3-3-4- داده‌کاوی توزیع شده برپایه‌ی عامل‌ها…………… 53

3-3-4-1- چالش‌های داده‌کاوی توزیع شده……………………. 53

3-3-5- مزیت بهره‌گیری از عامل‌ها در داده‌کاوی توزیع شده…….. 55

3-3-5-1- ایزوله بودن منابع داده……………………. 55

3-3-5-2- پویایی منابع داده و دستگاه‌های محاسباتی…………… 55

3-3-5-3- داده‌کاوی توزیع شده‌ی تعاملی…………………….. 56

3-3-5-4- انتخاب منابع و جمع‌اوری داده پویا …………………….56

3-3-5-5- محدودیت‌های زمانی در منابع داده توزیع شده…….. 56

3-3-5-6- داده‌کاوی توزیع شده با چند استراتژی………….. 56

3-3-5-7- داده‌کاوی توزیع شده‌ی مشارکتی…………………….. 56

3-3-5-8- پوشیدگی داده‌های منبع…………………….. 56

3-3-5-9- محدودیت‌های سازمانی در منابع داده توزیع شده …….57

3-4- الگوریتم‌های کشف قوانین انجمنی…………………….. 57

3-4-1- الگوریتم AIS……………………..

3-4-2- الگوریتم SETM………………………

3-4-3- الگوریتم Apriori یا پیشینار……………………. 58

3-4-4- الگوریتم AprioriTid……………………..

3-5- جمع‌بندی…………………….. 61

فصل چهارم محاسبات و یافته‌های پژوهش…………………….. 62

4-1- مقدمه……………………. 63

4-2- معماری پیشنهادی برای داده کاوی توزیع شده برپایه‌ی سیستم‌های چند عامله…… 66

4-2-1- معماری چهار لایه‌ی پیشنهادی…………………….. 66

4-2-1-1- لایه‌ی اول، لایه‌ی کاربر…………………….. 66

4-2-1-2- لایه‌ی دوم، لایه‌ی مدیریت……………………… 67

4-2-1-3- لایه‌ی سوم، لایه پردازش……………………… 68

4-2-1-4- لایه‌ی چهارم، لایه‌ی منابع…………………….. 69

4-3- مطالعه موردی…………………….. 71

4-3-1- تحلیل عملکرد الگوریتم‌های کشف قوانین انجمنی……… 71

4-3-2- F-Trade: یک سیستم کاوش عامل برای سرویس‌های مالی……. 75

4-3-3- داده‌کاوی چند منبع بر پایه‌ی عامل…………………….. 77

4-3-4- کاوش الگوی رفتار سازگار بر پایه‌ی عامل توسط HMM…………

4-3-4-1- چارچوب سیستم…………………….. 81

4-3-4-2- مدلسازی عامل…………………….. 83

4-4- جمع‌بندی……………………..84

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………… 86

5-1- مقدمه……………………. 87

5-2- اختصار پژوهش…………………….. 87

5-3- پیشنهادات برای کارهای آتی……………………. 87

پیوست منابع و مآخذ……………………..89

چکیده:

امروزه با در نظر داشتن گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، بهره‌گيری از روش‌هايی همچون داده‌کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده‌ها، امری غيرقابل اجتناب می‌باشد. یکی از مسائلی که امروزه در بحث داده‌کاوی مورد توجه قرار گرفته می باشد، بحث توزیع‌شدگی ذاتی داده‌ها می باشد. توسعه فناوری شبکه‌های کامپیوتری و تکنولوژی پایگاه داده توزیع شده، ذخیره سازی توزیع شده و نسل فنی جدیدی از داده کاوی توزیع شده را ترویج داده می باشد. داده کاوی توزیع شده از محاسبات توزیع شده بهره گیری می کند، و دانش مورد نیاز کاربران را از پایگاه داده‌های توزیع شده استخراج می کند. این حوزه چشم‌انداز کاربردی گسترده‌ای دارد. سه هدف اصلی برای داده کاوی از سیستم‌های اطلاعاتی توزیع شده هست: 1) شناسایی الگوهای مهم محلی در پایگاه داده‌های مجزا، 2) ادغام الگوهای محلی و استخراج الگوهای کلی پس از یکپارچه شدن پایگاه داده‌های توزیع شده، و 3) شناسایی الگوهای ارتباط‌ای خاص در مجموعه داده‌های مختلف.

با در نظر داشتن قابليت‌های عامل و سيستم‌های چندعامله و مناسب بودن آن‌ها برای محيط‌های توزيع شده به نظر می‌رسد که بتوان از قابليت‌های آنها برای داده‌کاوی در محيط‌های توزيع شده بهره برد. در اين تحقيق ما قصد داريم تا ضمن مطالعه کارهای موجود در زمينه کاربرد عامل و سيستم‌های چندعامله در داده‌کاوی، بحث کاوش قوانین انجمنی در محیط‌های توزیع شده را مورد مطالعه قرار دهیم. ما مساله خود را در دو فاز مورد مطالعه قرار خواهيم داد. در فاز اول خصوصيت‌ها و قابلیت‌های يک عامل و مزایای ترکیب تکنولوژی چند عامله با داده‌کاوی توزیع شده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت، و در فاز دوم یک معماری برای داده‌کاوی در محیط‌های توزیع شده برپایه‌ی تکنولوژی چند عامله ارائه می‌دهیم. بطور کلی دستاورد اصلی اين تحقيق ارائه يک رويکرد مبتنی بر عامل برای مساله کاوش قوانین انجمنی با بهره گیری از قابليت‌های هدفگرايی، هوشمندی، يادگيری و استدلال می باشد.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در این فصل به معرفی کلیات این پژوهش و ساختار آن می‌پردازیم. بدین مقصود آغاز به اظهار تعریف مسئله، ضرورت، اهداف و پرسش‌های این پژوهش خواهیم پرداخت و در نهایت به تعریف واژه‌ها و اصطلاحات مورد بهره گیری در پایان نامه می‌پردازیم.

2-1- تعریف مسأله و سوالات اصلی پژوهش

امروزه با در نظر داشتن گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آن‌ها سر و کار دارد، بهره‌گيری از روش‌هايی همچون داده‌کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده‌ها، امری غيرقابل اجتناب می‌باشد. یکی از مسائلی که امروزه در بحث داده‌کاوی مورد توجه قرار گرفته می باشد، بحث توزیع‌شدگی ذاتی داده‌ها می باشد. توسعه فناوری شبکه‌های کامپیوتری و تکنولوژی پایگاه داده توزیع شده، ذخیره سازی توزیع شده و نسل فنی جدیدی از داده کاوی توزیع شده را ترویج داده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

داده‌کاوی توزيع شده عبارت می باشد از کشف نيمه خودکار الگوهای پنهان موجود در داده‌ها، در حالتی که داده‌ها و يا مکانيزم‌های استنتاج، به صورت توزيع شده باشند. غيرمتمرکز بودن داده‌ها به آن معناست که داده‌ها به صورت توزيع شده بين دو يا چند سايت بوده و هزينه انتقال تمام يا بخشی از داده‌ها به يک سايت مرکزی، قابل صرف‌نظر نباشد. توزيع شده بودن مکانيزم‌های استنتاج، به معنای لزوم لحاظ کردن هزينه ارتباط بين مکانيزم‌های مختلف در حال استخراج دانش می‌باشد. اين توزیع‌شدگی ممکن می باشد به دلايل مختلفی مانند ارائه شدن مکانيزم استخراج دانش در قالب يک سرويس اينترنتی و يا صرفاً ناشی از توزیع‌شدگی داده‌ها باشد. چنين رويکردی به داده‌کاوی، برخلاف جهت کلی تحقيقات انجام شده می باشد که به گونه عمده به تکنيک‌های متمرکز پرداخته و نه فقط بر تمرکز، که بر همگونی و ساختار مسطح (پیش روی ساختار ارتباط‌ای) داده‌های هدف متکی می‌باشند. مسائلی نظير استخراج دانش در حالت عدم دسترسی به تمام داده‌های موجود، برقراری ارتباط موثر و بهينه با ساير مکانيزم‌های در حال استخراج دانش و نيز تبادل دانش يا اطلاعات ميانی به جای اطلاعات خام، فقط تعدادی از مسائل اوليه داده‌کاوی توزيع شده با در نظر داشتن تعريف آن می‌باشند. بنابراين، داده‌کاوی توزيع شده در عين حال که به عنوان راه حلی کليدی برای معضلات اصلی پيش روی داده‌کاوی مطرح می‌باشد، خود سرمنشأ چالش‌ها و مسائل متعددی گرديده می باشد؛ حل مؤثر اين معضلات منجر به بهره گیری هرچه بيشتر از داده‌کاوی و ايجاد امکانات جديد و بهره‌برداری از پتانسيل‌های موجود در قلمروهائی خواهد گردید که عليرغم نياز مبرم به داده‌کاوی، بهره گیری بسيار محدودی از آن به اقدام می‌‌آورند.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

داده کاوی توزیع شده از محاسبات توزیع شده بهره گیری می کند، و دانش مورد نیاز کاربران را از پایگاه داده‌های توزیع شده استخراج می کند. این حوزه چشم‌انداز کاربردی گسترده‌ای دارد. معمولاً پايگاه‌هايی که اين داده‌ها را ايجاد يا دريافت می‌کنند، متعلق به افراد حقيقی يا حقوقی هستند که هر کدام به دنبال اهداف و منافع خود می‌باشند و حاضر نيستند دانش خود را به گونه رايگان در اختيار ديگران قرار دهند. سیستم داده کاوی توزیع شده چند عامله، نسبتاً یک حوزه تحقیقاتی جدید می باشد. با تکنولوژی نوظهور هوش مصنوعی سازگار می باشد، انعطاف پذیری و هوشمندی خاصی دارد، بهره گیری از منابع را بهبود بخشیده و پایداری سیستم را افزایش داده می باشد. و لذا نتایج این پژوهش می‌تواند در اقدام مورد بهره گیری قرار گیرد و به عنوان یک موضوع پژوهشی مورد توجه قرار گیرد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه : 107

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

Comments are closed.